Rezident servis

Vyžádejte si náš kompletní servis správy nemovitosti. Služby v oboru správy nemovitostí v rozsahu daném příslušnou smlouvou přebíráme povinnosti vlastníka nemovitosti vyplývající z platné legislativy. Naší snahou je nabízet našim klientům vždy něco navíc. Proto jsem se zaměřili zejména na program úspor a optimalizaci cen služeb spojených s provozováním bytových domů, konkrétně na možnosti, které poskytuje liberalizovaný trh s elektřinou a plynem, dále pak na pojištění nemovitosti. Snahou je nabízet našim klientům vždy něco navíc. Ať už se jedná o zajištování jednotlivých služeb, výběr vhodných dodavatelů, jednání s dodavateli, s nájemci, s dalšími vlastníky, sledování kvality oprav a poskytovaných služeb, plánování oprav a revizí, výběr finančních prostředků, sledování platební kázně, vyúčtování služeb, vedení účetnictví, zpracování mzdové agendy, sledování legislativy. Nabízíme tyto služby spojené se správou nemovitosti:

 • Provozní úkony
 • Vedení evidence vlastníků či nájemců bytů, nebytových prostor a objektů, příp. uživatelů provozních jednotek
 • Přebírání a předávání bytů, nebytových prostor, objektů podle pokynu vlastníka
 • Zajištění dodávek služeb spojených s užíváním budov, bytů a nebytových prostor (elektrické energie, plynu, vody, tepla, TUV, odvozu odpadu, apod.)
 • Správa odečtů energií a médií v bytech i nebytových prostorách včetně montáže a výměn poměrových měřidel na topných tělesech (RTN)
 • Zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů (v případě administrativních a provozních budov úklidu celých budov), chodníků i zelených ploch
 • Údržba zelených ploch, provádění zahradnických prací
 • Zajištění ostrahy
 • Zajištění recepční služby
 • Monitorování a regulace provozu technologických zařízení
 • Opatření dalších služeb dle povahy nemovitosti a přání zákazníka
 • Provozní management (hodnocení provozních nákladů, optimalizace provozu technologických zařízení a služeb)

Ekonomické úkony při správě nemovitosti

 • Předpis a kontrola plateb nájemného (plateb do fondu údržby a oprav), úhrad za plnění poskytované s užíváním bytů a nebytových prostor
 • Vymáhání dlužného nájemného včetně příslušenství (vedení přehledu neplatičů, upomínky, platební rozkazy, vedení soudních procesů), jakož i náhrad škod na spravovaném majetku jménem vlastníků.
 • Provádění vyúčtování tepla, vody, TUV, osvětlení, výtahů, odvozu odpadu, úklidu a ostatních služeb na jednotlivé nájemce či jiné odběratele dle platných předpisů
 • Vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb
 • Kontrola a úhrada dodavatelských faktur (věcná správnost, náležitosti dle zákona, sjednaná cena)
 • Vedení účetnictví spojeného se správou budov, včetně daní (průběžné vedení účetnictví, předkládání vyúčtování nákladů spojených s provozem a údržbou nemovitostí formou pravidelné měsíční uzávěrky a 1x ročně předkládání rozvahy o výši a účelu užití prostředků na provoz, údržbu a investice, činnost správce, právní zastoupení a úhrada ostatních souvisejících nákladů o výnosech z nájemného, zpracování daňových přiznání)
 • Ekonomický management (analýza minulých období a prognóza o předpokládaných příjmech /výdajích a výnosech/, nákladech v následujícím období, řízení cash-flow, optimalizace nákladů a výnosů)

Elektronická správa

Součástí poskytovaných služeb je zpřístupnění údajů zpracovávaných správcem prostřednictvím internetu. Dle našich zkušeností přispívají tyto služby ke zvýšení transparentnosti správy diky možnosti snadné kontroly činnosti správce i volených orgánů klienta a možnosti okamžité reakce na podněty. Samozřejmostí je zabezpečený přístup pouze pro oprávněné osoby.
Elektronická správa umožňuje i efektivnější komunikaci s vlastníky bytů (družstevníky) nebydlícími v domě (mnozí pobývají i v zahraničí), případně s nájemci jejich bytů. (I tuto poměrně novou skutečnost pořizování bytů jako investice a jejich následné další pronajímání, která do jisté míry klade větší nároky na vzájemnou komunikaci vlastníků, komunikaci vlastníků se správcem i na faktické soužití v domě, je třeba brát v úvahu). K prohlížení údajů o vašich nemovitostech, stavu finančních prostředků, stavu neplatičů, fakturace, stavu povinných revizí nabízíme klientům službu on-line. Tato služba je k dispozici určeným zástupcům vlastníka domu, i jednotivým vlastníkům (nájemníkům) bytů. Rozdíl spočívá ve faktu, že zástupce objektu má přístup ke všem údajům, ale jednotlivý vlastník či nájemník má k dispozici pouze údaje o sobě.

Stavebně technické úkony

 • Vedení technické evidence budov, bytů, nebytových prostor, pozemků
 • Technické prohlídky, odborná posouzení
 • Zajištění revizí technických zařízení dle příslušných ČSN a předpisů státního odborného dozoru
 • Posuzování záměrů nájemců a uživatelů (výměny zařizovacích předmětů, drobné úpravy bez ohlášení, úpravy v režimu stavebního ohlášení a v režimu stavebního povolení)
 • Zajištění nepřetržité havarijní služby
 • Opatření běžné údržby a oprav stavebních částí budov, a to jak ve společných prostorách, tak i v bytech a nebytových prostorách v rozsahu vyplývajícím ze zákona, popř. z uzavřených smluv
 • Údržba orientačního systému budov
 • Zajištění běžné údržby a oprav technologických zařízení (přístupový systém, elektronický zabezpečovací systém (EZS) včetně napojení na pult centralizované ochrany, kamerový systém, elektronická požární signalizace (EPS), telefonní síť včetně pobočkové ústředny, datová síť, společná televizní anténa (STA), výtahy, vytápění, klimatizace, sanitární zařízení, trubní systémy včetně armatur)
 • Zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podle schválených návrhů, kontrola jejich provedení a správnosti účtovaných cen (podrobně viz body č. 5. Výkon inženýrské činnosti a 6. Zadávání veřejných zakázek)
 • Technický management (periodické hodnocení stavu nemovitostí, formulace koncepce údržby, oprav, případně investic do zhodnocení nemovitosti, střednědobé a krátkodobé plány oprav včetně odborného odhadu nákladů).

Ve správě nemovitostí se prolíná problematika různých oborů. Dobrou orientaci v této spletité oblasti může poskytnout zkušený správce s aktivním a otevřeným přístupem. Někdy se vlastníci objektů domnívají, že zvládnou všechny nástrahy správy sami, ale jsou to spíš vyjímky potvrzující pravidlo. Představitelé bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, kteří vykonávají svojí funkci vedle běžného zaměstnání objektivně nemohou obsáhnout celou problematiku.